Privacy verklaring

Rudizign beschermt en respecteert uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens die door u aan ons worden verstrekt, worden enkel binnen ons bedrijf gebruikt.

Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen contacteren i.v.m. het beantwoorden van de door u gestelde vragen, het verschaffen van informatie over de diensten en producten van Rudizign of om u op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden.

Rudizign heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan u kenbaar te maken welke gegevens Rudizign van u verzamelt en voor welke doeleinden. Indien Rudizign persoonsgegevens verwerkt van klanten en/of hun medewerkers, beoordeelt Rudizign bij iedere verwerking of Rudizign verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijst Rudizign u met deze privacyverklaring op de rechten, plichten, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat Rudizign u in deze privacy verklaring weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Door het gebruiken van de website van Rudizign, gaat u akkoord met ons privacy beleid.

 1. Identiteit/contactgegevens

Rudizign
Pelgrimstraat 25
5391 BL Nuland
06 – 229 046 66
info@rudizign.nl

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via: info@rudizign.nl

 1. Soorten gegevens die worden verzameld

Rudizign maakt bij haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. Rudizign verzamelt persoonsgegevens bij het versturen van nieuwsbrieven, verbetering van de website, adviseren en contact opnemen. Hieronder lichten wij u toe welke gegevens wij per onderdeel verzamelen.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief van Rudizign, stuurt Rudizign u per e-mail nieuwsbrieven.

Voor het versturen van een nieuwsbrief verzamelt Rudizign in beginsel alleen uw e-mailadres. Andere gegevens die Rudizign mogelijk verzamelt voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam en achternaam

Rudizign verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Rudizign en de verschillende onderwerpen waarin Rudizign adviseert. Ook is de nieuwsbrief voor commerciële doeleinden bedoeld.

De e-mailadressen voegt Rudizign alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

 • Het verbeteren van de website

Voor het verbeteren van de website maakt Rudizign gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Duur van websitebezoek
 • Pagina’s die door u zijn bezocht
 • Het aantal bezoekers op onze website

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens. Om deze gegevens te anonimiseren, zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Rudizign heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Rudizign heeft het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
 • Rudizign heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • Rudizign maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 
 
 • Adviseren en contact opnemen

Rudizign houdt zich met name bezig met het bouwen, onderhouden en hosten van websites. Rudizign doet dat met name voor bedrijven, van wie zij bedrijfsgegevens verzamelt. Aangezien Rudizign ook te maken heeft met contactpersonen, eenmanszaken en particulieren, verzamelt Rudizign in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens.

Via ons contactformulier op de website kunt u een vraag stellen. In dat geval gaat u ermee akkoord dat Rudizign uw naam, uw vraag en uw e-mail verzamelt.

Wat betreft de bovengenoemde onderdelen is van belang hierbij is om te weten dat Rudizign niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Rudizign de gegevens verwerkt.

Rudizign verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Rudizign hiervoor expliciete toestemming.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Rudizign verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid.

Rudizign heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 1. Gegevensverwerking

Via de diensten van Rudizign (waaronder doch niet uitsluitend de website van Rudizign) worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. Rudizign gebruikt de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Rudizign. Rudizign kan bepaalde persoonsgegevens van de werknemers van cliënten inzien. Deze verwerking geschiedt slechts voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals Rudizign is overeengekomen met haar klanten.

 1. Grondslag en doeleinden gegevensverwerking

Indien u een overeenkomst aan gaat met Rudizign verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

Rudizign gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, haar diensten te verbeteren, support te verlenen, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.

 1. Toestemming

Rudizign zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heb u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Rudizign een nieuwsbrief verzendt, zal Rudizign dit uitsluitend doen indien zij hiervoor expliciete en ondubbelzinnige toestemming heeft ontvangen.

 1. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht
 • Het versturen van nieuwsbrieven

Rudizign slaat jouw e-mail en naam op in Mailchimp. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft namelijk de mogelijkheid om u uit te schrijven wanneer u dat wilt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de link onder de nieuwsbrieven, maar ook door een mail te versturen naar: info@rudizign.nl

 • Verbetering website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 • Adviseren en contact opnemen

Voor vrijwel alle overeenkomsten die een klant met Rudizign aan gaat, geldt een wettelijke bewaarplicht. Op basis van de wet dient Rudizign bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient Rudizign de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Rudizign zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn.

Voor overige gegevens hanteert Rudizign een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst of wettelijke plicht, bewaart Rudizign de gegevens langer. Dit zal Rudizign in dat geval aan u kenbaar maken.

 1. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Rudizign verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Rudizign de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 1. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan Rudizign gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Rudizign zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Rudizign zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Dit gerechtvaardigd belang van Rudizign is onder andere gelegen in het commerciële belang. U moet hierbij denken aan het aanbieden van onze diensten. Uw e-mail hebben wij bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te versturen. 

 1. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Rudizign gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Rudizign maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Rudizign vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt Rudizign gebruik van Mailchimp. Als u contact opneemt via de formulieren op de website van Rudizign worden deze mails niet opgeslagen op de servers van onze provider. De overige e-mailberichten en contactgegevens worden opgeslagen op servers van [….Rudizign…../ derden, met wie Rudizign een verwerkersovereenkomst is aangegaan].

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Rudizign respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Rudizign doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Rudizign beveiligt haar gegevens onder andere door virusscanners, updates, https, ssl, etc.. Als Rudizign (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Rudizign deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

 1. Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u ons verzoeken uw persoons­gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

U kunt ons te allen tijde een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar: info@rudizign.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Rudizign probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren. De eventueel daarmee gepaarde gaande kosten komen voor uw rekening.

 1. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Rudizign niet op een juist manier met uw gegevens omgaat.

 1. Cookies

Op deze en andere websites van Rudizign maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. Rudizign gebruikt de volgende cookies:

Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren. Zoals eerder in deze privacyverklaring aan u kenbaar is gemaakt gebruiken wij hiervoor Google Analytics.

Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

Rudizign maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst Rudizign altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.

De analytische cookies plaatsen wij ook altijd. Dit is een niet-functionele cookie, omdat deze niet nodig is voor het laten functioneren van de website.

Als u akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

 • Verbeteringen op onze website testen
 • Het tonen van social media buttons
 • Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites

Wat Google met de verzamelde gegevens doet, is opgenomen in hun privacy verklaringen. De link naar de privacyverklaring van Google is bijgevoegd.

De door uw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media

Op onze website tonen wij berichten en blogs die u via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze u kunnen herkennen indien u inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die u deelt. Wij verwijzen u daarom naar de volgende privacyverklaringen:

Cookies voor websiteonderzoek

Ook maken wij gebruik van een tool die registreert het aantal muisklikken, scrollgedrag en muisbewegingen van bezoekers op onze website. De tool verzamelt informatie over de door u bezochte pagina’s, uw browser en uw type apparaat en besturingssysteem. Ook deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren.

Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?

U kunt het plaatsen van cookies blokkeren het plaatsen van cookies via uw browser. Dit kunt u doen in uw browser bij instellingen. ( Google Analytics Opt-out Browser Add-on)

 1. Wijzigingen

De privacy verklaring zal soms een wijziging ondergaan in verband met gewijzigde wetgeving en/of opvatting. Rudizign behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het gebruik van persoonsgegevens door Rudizign, neem dan contact op met ons via: info @rudizign.nl

9 januari 2020